Fibropapilomatóza (Fibropapillomatosis)

Fibropapilomatóza predstavuje nádorové ochorenie zvierat. Jedná sa o nezhubné (benígne) nádory. Za hlavnú príčinu ochorenia zveri sa považuje vírus (CcPV1), ktorý je zaradený do rodu Delta papilomavírusov (sú špecifické pre prežúvavce).

Toto ochorenie sa v Európe okrem srnčej zveri zisťuje aj u jelenej a danielej zveri. Choroba sa šíri priamym kontaktom zvierat alebo sekundárne, v kontaminovanom prostredí. V prípade zveri napadnutej spomínaným nádorovým ochorením je nutné uprednostniť jej lov pred zdravými jedincami.

Obrázky 1 až 10 poukazujú na klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus.

Posúdenie požívateľnosti:

Ak je jedinec v dobrej telesnej kondícií, zisťuje sa len ojedinelý výskyt malých nádorov (fibropapilómov) a nie sú zmeny na vnútorných orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Pri mnohopočetnom výskyte nádorov (fibropapilómov), pri ich lokalizácií na vnútornostiach a pri zápalových zmenách na nádoroch (fibropapilómoch), možno zverinu považovať za nepoživateľnú.

Obrázky 2013:

Obr. 1 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 1 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 2 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 2 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus

Obrázky 2012:

Obr. 3 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 3 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 4 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 4 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 5 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 5 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 6 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 6 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 7 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 7 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 8 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 8 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 9 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 9 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus
Obr. 10 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolusObr. 10 Klinický nález na srncovi lesnom Capreolus capreolus

Použitá literatúra:

  1. Rajský, Forejtek, Sugár a kolektív: Atlas Patológie zveri (1. diel). Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Nitra-Wien-Brno ,Inštitút ekológie zveri VFU Brno, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácia v Košiciach, Parazitologický ústav SAV v Košiciach,2012.
  2. Vodňanský, Forejtek, Winkelmayer, Paulsen, Rajský, Malena, Večerek, Lebersorger, Zedka: Hygiena zvěřiny. Příručka pro mysliveckou praxi (2. přepracované a rozšířené vydáni). Středoevropský institut ekologie zvěře Brno-Wien-Nitra, Institut ekologie zvěře VFU Brno, 2009.

© Ivan Holič

« NA ZAČIATOK STRANY »